Wysokie Litewskie. Fotografie z archiwum parafii prawos³awnej Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Przekazane przez matuszkê Elenê Miedwiediuk. Wykorzystywanie i udostepnianie fotografii z projektu "Fotohistorie Polaków z Bia³orusi - ocalanie domowych archiwów" tylko i wy³¹cznie po uzyskaniu pisemnej zgody. Projekt wspó³finansowanyw ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w 2019 roku.

Elena Miedwiediuk